Kaixo ‘.$_POST[‘user’].’,

Datu pertsonalak, zuk aurkeztutako CURRICULUM ean jasota daudenak eta aurrerantzean eman ditzakezunak, edota datuen tratamenduaren ondorioz sortzen direnak, fitxategi Misto batean sartuko dira. Fitxategi horren titularra ELDUAIEN HIZKUNTZA ESKOLA (ELDUGAR LS S.L.) da (IFK.: B-20695789; helbide soziala: Martin Jose Iraola, 8 – 3. ezk. 20400 Tolosa – Gipuzkoa), eta baimena ematen zaio datu horiei tratamendu automatizatua edo automatizatu gabea emateko, pertsonala hautatzeko prozesuetan erabiltzeko.

ELDUGAR LS S.L.k zure datuen konfidentzialtasuna bermatzen du, eta, era berean, bere gain hartzen du legezko betebehar guztiak eta barne mailakoak betetzeko ardura.

Jakinarazten dizugu, bestalde, abenduaren 13ko 15/ 1999 L.O.aren arabera, datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko edo ezabatzeko eskubideaz balia zaitezkeela, lehen aipatutako helbidean idatzia eta NANren fotokopia aurkeztuz.

Los datos de carácter personal, recogidos en el CURRICULUM aportado por Ud., así como los que facilite en un futuro, o se generen como consecuencia del tratamiento de los datos, serán incorporados a un fichero Mixto, titularidad de ELDUAIEN HIZKUNTZA ESKOLA (ELDUGAR LS S.L.), C.I.F.: B-20695789, con domicilio social en Martín José Iraola, 8 – 3. Izda., 20400 Tolosa – Gipuzkoa, autorizando a ésta, el tratamiento automatizado o no de los mismos, para su utilización con la finalidad de llevar a cabo procesos de selección de personal.

ELDUGAR LS S.L., garantiza la confidencialidad de sus datos asumiendo la obligación de cumplir con todas aquellas obligaciones legales e internamente establecidas.

Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, de acuerdo a la L.O 15/ 1999 de 13 de diciembre mediante escrito dirigido a la dirección arriba indicada, acompañando fotocopia de su D.N.I.”.

 

elduaien-meta-logo

Mikel Irisarri Etxeberria.
Elduaien Hizkuntza Eskola.
Idazkaria
Martin Jose Iraola ibilbidea, 8 – 3. ezkerra.
20400 Tolosa (Gipuzkoa).
Tel.: 666 584016. Fax: 943 671275.
mikel@elduaien.com
www.elduaien.com

Mezu honetan bildutako informazioa eta, hala badagokio, mezuarekin batera bidalitako fitxategiak, hartzaileari soilik zuzenduta daude.Baliteke edukia konfidentziala izatea; beraz, hartzailea ez den beste inork ez du edukia kopiatzeko, banatzeko edo horren arabera jarduteko baimenik. Eldugar L.S. S.L. enpresak, Martín José Iraola, 8 – 3º EZK.. 20400 TOLOSA., helbidea duenak, datu pertsonalak biltzeko fitxategi bat sortu duela eta horretaz arduratzen dela jakinarazten dizugu, gure zerbitzuei buruzko aholkularitza eta informazioa emate aldera.Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari jarraiki, informazio gehiagorik jaso nahi ez baduzu edota datuetara sartu, horiek zuzendu, uko egin edo ezeztatu nahi badituzu, adierazitako helbide horretan jakinaraz diezagukezu.

La información contenida en este mensaje y, en su caso, en los ficheros que puedan haber sido transmitidos con él, se dirige exclusivamente a su destinatario. Su contenido puede tener carácter confidencial, por lo que ninguna persona diferente del destinatario está autorizad@ a copiarlo, distribuirlo o actuar basándose en su contenido. Le comunicamos la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado por Eldugar L.S. S.L. AVDA. Martín José Iraola, 8 – 3º IZDA. 20400 TOLOSA., bajo su responsabilidad, con el fin de asesorarles e informarles sobre nuestros servicios. Si no desea recibir más información o bien quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos, de acuerdo a la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, puede comunicárnoslo a la dirección anteriormente indicada.